• تحلیل شوراهای اجتماعی محلات در سال91

    

    

    

    

   باسمه تعالی

    

    

    

    

   شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند.امام خمینی(ره)

    

    

   گزارش  آماری تحلیلی سال 1391

   شوراهای اجتماعی محلات مشهدمقدس

    

    

    

    

    

    

   مقدمه

   با افزایش جمعیت شهرها و روند روبه رشد شهرنشینی درایران،پرداختن همه جانبه به زندگی شهر نشینی اعم ازاموراقتصادی،اجتماعی، فرهنگی ،عمرانی و حتی سیاسی مستلزم مشارکت اجتماعی مردم مبتنی برمشارکت آگاهانه،ارادی وداوطلبانه می باشد.ازدیدگاه صاحب نظران مشارکت مردم درشهرفقط به پرداخت هزینه های مدیریت شهری منحصرنمی شود بلکه مناسب است مردم در فرایند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی که به نوعی به طور مستقیم در کیفیت زندگی آنها تاثیرگذاراست ، سهیم و شریک باشند.

   همان گونه که صاحب نظران می گویند ؛ مشهد یکی ازکلان شهرهای ایران و یکی از بزرگترین شهرهای مذهبی جهان نیازمند تدابیر ویژه درمدیریت شهری است.

    بنابرین اولین گام برای فراهم شدن زمینه های تعاون و همکاری نگاه محله ایست که امروزه دراداره شهرها  "مدیریت محله محور" به منظور تقویت روابط و مناسبات اجتماعی بیش ازپیش ضروری به نظر می رسد

   علاوه براین اگرچه"نظام اجتماعی محله"به جهت وسعت،جمعیت،نوع مناسبت و روابط اجتماعی در شهرسازی جدید به سبک محلات پیشین شهرها نمی باشد.اما نقش کارکردی محله درتغییر و بهبود زندگی تفاوتی نکرده است.تقویت محله می تواند به ساکنان آن، در دسترسی آسان‌تر به خدمات شهری، توزیع عادلانه امکانات و‌فرصت ها،جلب مشارکت مردم در تعیین اولویت ها و نیازسنجی های محلی وارتقاء جایگاه فرهنگی و اجتماعی محله کمک شایان توجهی نماید و به همین منظور نیزمحله محوری در نظام"برنامه ریزی" و "اجرا"روز به روز مهم تر می شود.

   تقویت فرهنگ محله ای می تواند مسائل اجتماعی را مسالمت آمیز و مبتنی برنگاه اجتماعی حل و فصل نماید و حتی عامل مهمی در پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی محسوب می‌شود. تقویت "اجتماعات محلی" و‌تشکیل "گروه‌های‌اجتماعی"عامل مهمی در برآورده شدن "نیازهای اجتماعی"محله است از این رو زمینه ی افزایش رضایت مندی مردم از محل سکونت ارتقاء می یابد. این مهم می تواند زمینه را برای همبستگی اجتماعی فراهم و با افزایش رضایت مندی ازمحله ی سکونت، تعلق اجتماعی نسبت به محله تقویت شود.

   "تشکیل شورای اجتماعی محله" در قالب نظام شورایی که مورد تاکید دین مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد، بارویکرد محلهمحور و در راستای افزایش مشارکت های اجتماعی می تواند پاسخی به نیاز مدیریت شهری دراداره ی مناسب تر امور شهر باشد.

   اهداف کلان شوراهای اجتماعی محلات:

    1-2    تقویت فعالیت های جمعی مبتنی بر آموزه های فرهنگی اسلام ناب محمدی (ص)

   2-2     افزایش مشارکت های اجتماعی در اداره شهر

   3-2     تقویت هویت محلات مشهد در راستای افزایش تعلق شهری

   4-2      نهادینه سازی نظارت های همگانی به عنوان یک اصل مهم  اسلامی

    

    

                فروردین ماه 1392

   دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات مشهدمقدس

    

    


    

    

   فهرست مطالب

    

   تعداد ودرصدجلسات تشکیل شده در مناطق

   موضوعات مصوبات شوراها

   آمار غائبین اعضای شورای اجتماعی محلات

   پیشنهاد کنندگان در جلسات

   تعدادکارگروههای تشکیل شده

   تعدادمهمانان حضوریافته در شوراها

   تعدادمصوبات مشارکتی مناطق

   تحصیلات اعضاء

   جنسیت اعضاء

   تحلیل سنی اعضاء

   تعداد اعضا باتوجه به سمت

   تعداد اعضا باتوجه به سمت

    

    

    

    

    

                                                                      جدول شماره یک

   ساختار شورای اجتماعی محله درسال 1392

   سمت در شورا

   عنوان

    

   ردیف

   رییس شورا

   رئیس ناحیه

    

   1

    

   دبیر شورا

   کارشناس فرهنگی واجتماعی ناحیه

    

   2

    

   عضو شورا

   امام جماعت مسجد محله

    

   3

    

   //

   مدیرمدرسه

    

   4

    

   //

   نماینده کسبه

    

   5

    

   //

   نماینده بانوان

   6

    

   //

   نماینده کلانتری

   7

    

   //

   نماینده تشکل های محله

    

   8

    

   //

   نماینده بهداشت

   9

   //

   نماینده خیریه های محله

    

   10

   //

   نماینده مجتمع های مسکونی محله

    

   11

   //

   جوان محله

    

   12

   //

   رابط سلامت مرکز بهداشت

    

   13

   //

   رابط پیشگیری از آسیب های اجتماعی

    

   14

   //

   پیشکسوت محله

    

   15

   //

   بانوی خانه دار محله

    

   16

   //

   یکی از فرهیختگان محله

    

   17

    

   ž             

    

    

    

   گزارش:آماری تحلیلی

    

    

   جدول شماره  دو

   تعداد جلسات تشکیل شده به تفکیک هر منطقه

    

   تعداد جلسات تشکیل شده

   منطقه

    

   تعداد جلسات تشکیل شده

   منطقه

   104

   هشت

   65

   یک

    

   70

   نه

    

   170

   دو

    

   91

   ده

   79

   سه

   54

   یازده

   71

   چهار

    

   21

   دوازده

   50

   پنج

    

   22

   ثامن

   126

   شش

    

   -----

   ---

   125

   هفت

   1047

   جمع کل جلسات تشکیل شده

    

                                              

    

    

    

    

                                                                       جدول شماره سه

                   تعداد مصوبات شوراها به تفکیک هرمنطقه

   تعداد مصوبات

   منطقه

    

   تعداد مصوبات

   منطقه

   808

   هشت

    184

   یک

    

   184

   نه

    

   651

   دو

    

   358

   ده

    

   260

   سه

   276

   یازده

   259

   چهار

    

   122

   دوازده

   321

   پنج

    

   65

            ثامن      

   591

   شش

    

   ---

   ---

   614

   هفت

   4693

   تعدادکل

    

    

    

    

                                                            جدول شماره چهار

   موضوعات مصوبات شوراها به تفکیک هرمنطقه

   موضوعات داخلی

   خدمات شهری

   عمرانی

   حمل ونقل عمومی

   شهرسازی

   ترافیک

   فرهنگی

   اجتماعی

   منطقه

    

   موضوع

   57

   3

   6

    

    

   4

   95

   19

   1

    

   174

   8

   1

    

   2

   8

   362

   96

   2

    

   42

   13

   18

   1

   5

   10

   132

   39

   3

    

   66

   6

   3

   1

   3

   3

   114

   63

   4

    

   33

   16

   10

   2

   1

   9

   197

   53

   5

   131

   18

   6

   2

   3

   36

   284

   111

   6

    

   72

   47

   23

   6

   27

   37

   293

   109

   7

   52

   30

   27

   4

   10

   34

   498

   153

   8

   42

   11

   4

    

   2

   3

   83

   39

   9

   39

   33

   15

   2

   3

   25

   198

   43

   10

   23

   7

   6

    

   7

   15

   148

   70

   11

   18

   4

   5

    

    

   7

   65

   23

   12

   7

   1

   1

    

    

   2

   39

   15

   ثامن

   756

   197

   125

   18

   63

   193

   2508

   833

   جمع کل

   4693

                                                           

   آمار غائبین اعضای شورای اجتماعی محلات

    

    

   بانوان خانه دار

   فرهیختگان

   تشکلها

   بهداشت

   کلانتری

   کسبه

   مدیر مدرسه

   امام جماعت

   دبیر

   رئیس

   منطقه

    

   عضو

   2

   18

   10

   13

   32

   9

   11

   14

    

   1

   1

    

   19

   40

   10

   29

   4

   28

   19

   47

    

    

   2

    

   7

   20

   17

   20

   2

   14

   16

   15

    

    

   3

   5

   9

   7

   13

    

   6

   12

   11

    

   1

   4

    

   2

   14

   13

    

   11

   3

   12

   8

    

    

   5

   17

   16

   30

   11

   10

   5

   20

   16

   1

    

   6

    

   25

   31

   5

   8

   26

   11

   20

   16

    

   5

   7

   8

   20

   22

   5

   17

   13

   10

   15

   1

   1

   8

   9

   9

   19

   6

   13

   6

   17

   22

    

   2

   9

   7

   7

   7

   12

   4

   5

   7

   26

    

    

   10

   9

   6

   9

   5

   7

   11

   12

   18

    

    

   11

   1

   7

   2

   5

   6

   1

   7

   1

    

   1

   12

   2

   5

   7

   2

   3

   3

   3

   10

    

    

   ثامن

   113

   202

   158

   129

   135

   115

   166

   219

   2

   11

   جمع کل

   1250

                                                    
    

   جدول شماره شش

   پیشنهاد کنندگان در جلسات

    

   بانوان خانه دار

   فرهیختگان

   تشکلها

   بهداشت

   کلانتری

   کسبه

   مدیر مدرسه

   امام جماعت

   دبیر

   رئیس

   منطقه

    

   عضو

   6

   2

   16

   2

   2

   12

   13

   11

   68

   19

   1

   32

   38

   37

   12

   2

   28

   27

   27

   93

   15

   2

    

   16

   12

   13

   9

   1

   21

   18

   9

   53

   4

   3

    

   7

   16

   17

   2

   1

   6

   9

   8

   95

   20

   4

    

   4

   6

   9

   13

    

   4

   12

   6

   64

   30

   5

   30

   44

   32

   6

   8

   31

   35

   37

   79

   38

   6

    

   24

   25

   55

   10

   12

   42

   25

   52

   45

   35

   7

   65

   64

   82

   21

   34

   74

   85

   52

   109

   18

   8

   3

   10

   8

   7

    

   6

   10

   9

   29

   2

   9

   8

   10

   5

   5

    

   6

   4

   4

   86

   8

   10

   40

   43

   32

   13

   2

   25

   23

   25

   43

   53

   11

   10

   4

   3

   2

    

   7

   2

   4

   18

   7

   12

    

   3

   3

   3

   1

    

   5

   5

   17

   11

   ثامن

   245

   277

   312

   105

   63

   262

   268

   249

   799

   260

   جمع کل

   2840

    

    
                                                                   

    

    

    

   جدول شماره هفت

   تعداد کارگروههای تشکیل شده به تفکیک هرمنطقه

    

   تعدادکارگروهها

   منطقه

    

   تعدادکارگروهها

   منطقه

   2

   هشت

   2

   یک

    

   0

   نه

    

   0

   دو

    

   2

   ده

    

   0

   سه

   0

   یازده

   0

   چهار

    

   1

   دوازده

   8

   پنج

    

   0

            ثامن      

   10

   شش

    

   ---

   ---

   0

   هفت

   25

   جمع

    

    
    

   جدول شماره هشت

   تعدادمهمانان  حاضر در شوراها

    

   تعدادمهمانان

   منطقه

    

   تعدادمهمانان

   منطقه

   30

   هشت

   20

   یک

    

   14

   نه

    

   35

   دو

    

   19

   ده

    

   16

   سه

   25

   یازده

   10

   چهار

    

   15

   دوازده

   25

   پنج

    

   5

            ثامن      

   38

   شش

    

   ---

   ---

   60

   هفت

   جمع کل مهمانان حاضردرشوراها:312 

    
    

    

    

    

    

    

   جدول شماره نه

   میزان مصوبات مشارکتی شوراها به تفکیک مناطق

                                                                    

   تعدادمصوبات مشارکتی

   منطقه

    

   تعدادمصوبات مشارکتی

   منطقه

   73

   هشت

   42

   یک

    

   18

   نه

    

   99

   دو

    

    

   12

   ده

    

   41

   سه

   15

   یازده

   13

   چهار

    

   8

   دوازده

   16

   پنج

    

   8

             ثامن  

   25

   شش

    

   ----

   ---

   62

   هفت

   432

    

   جمع

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   مصوبات مشارکتی:مصوباتی است که با مشارکت سایر نهادهای محلی اجراشده است

    

    

    

    

    

    

   جدول شماره ده

    تحلیل تحصیلات اعضای شوراها

    

   درصد

    

   مقطع

   ردیف

   31/2

   دکتری

    

   1

   20/5

   کارشناسی ارشد

    

   2

   78/43

   کارشناسی

    

   3

   89/10

   کاردانی

    

   4

   02/21

   دیپلم

    

   5

   21/3

   زیر دیپلم

    

   6

   59/13

   حوزوی

    

   7

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   جدول شماره یازده

    جنسیت اعضاء

   71 درصد مرد

   29 درصد زن
    

    

     


   جدول شماره دوازده

   تحلیل سنی اعضا شوراها

   سن

   درصد

   32-25

   22.52

   42-33

   34.66

   52-43

   31.31

   62-53

   7.47

   62به بالا

   4.04

    

    

    

    

   جدول شماره سیزده

   مصوبات اجرا شده از محل اعتبارات شوراها

    

   مصوبه درسامانه برنامه وبودجه

   تعداد

   درصد

   تائید شده

   2161

   91.37

   برگشت داده شده

   191

   8.07

   درحال بررسی

   13

   0.54

   جمع کل

   2365

   100

    

    

    

    


    

    

    

    

    

                                                   

    

   تعداد بازدید :533
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
    
پیوند ها
پایگاه خبری شهرداری
نظارت و بازرسی شهرداری
شهر الکترونیک مشهد
پورتال مشهد
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 2,056,852
تعداد بازدید امروز : 162
تعداد بازدید دیروز : 600
آخرین به روزرسانی : 13:57  1397/06/31
ارتباط با ما
آدرس :

میدان 17شهریور - هفده شهریورشمالی  14/4

تلفن : 051-33649848، 051-33641532
فاکس :051-33649992
رایانامه :shahrdar6@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط پورتال منطقه شش شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد