یکشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۵۲ ۴۸
چچ
2KLZhdmI2LLYtCDYtNmH2LHZiNmG2K/ZitibINmD2YTZitivINiq2YjYs9i52Ycg2LTZh9ix2Yo=

آموزش شهروندی؛ کلید توسعه شهری

شهروند گرامی به جهت دسترسی به روز از طبقه بندی آموزش های شهروندی می توانید از لینک زیر استفاده نمائید.

لینک سیستم هدفمند آموزش؛
https://amuzesh.etefaq.org

آموزش شهروندی چیست؟

منظور از آموزش شهروندی عبارت است از فرایند انتقال دانش ها، ارزش ها و نگرش های لازم برای مشارکت و ثبات سیاسی جامعه از یک نسل به نسل دیگر.

این انتقال شامل موارد مختلفی نظیر:

آگاهی از تاریخ و ساختار نهادهای سیاسی، احساس وفاداری به ملت، نگرش مثبت نسبت به اقتدار سیاسی، باور به ارزش های بنیادی، علاقه به مشارکت سیاسی و کسب مهارت های لازم برای فهم سیاست های عمومی و نظارت بر آن ها می شود.

بدین ترتیب، هدف اساسی آموزش شهروندی در هر جامعه ای، انتقال مجموعه ای از دانش ها، ارزش ها و جهت گیری های رفتاری ضروری برای دوام و رفاه آن جامعه، به نسل جوان است.

لذا آموزش شهروندی به دنبال جلب حمایت جوانان از فرهنگ مدنی جامعه، و پرورش افرادی است، مسئول، خودآگاه، کارآمد و بالتبع در خدمت اهداف و آرمان های جامعه که این امر از طریق فرایندهای آموزشی تحقق می یابد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.934428691864
Qt: 2.0813555717468