پیگیری
مشخصات سازمان

منطقه 6 شهرداری مشهد

آدرس : ساختمان ستاد: میدان 17شهریور - هفده شهریورشمالی 14/4
ساختمان شهرسازی: مصلی 31

تلفن : ۰۵۱-۳۳۶۴۹۸۴۸
فکس : ۰۵۱-۳۳۶۴۹۹۹۲
پست الکترونیک :
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه: 7:30 تا 14:30
پنج شنبه: 7:30 تا 13:30
No Cache
Gt: 1.3934853871663
Qt: 1.1991975307465